Tlf: 72 11 28 01

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Vandskade

Har du fået en vandskade, efter skybrud, sprunget vandrør eller lign. Er det vigtigt at få lokaliseret hvor vandet kommer fra og få det stoppet. Derefter skal løsøre fjernes. Det der kan redes bliver rengjort, resten kasseret. Evt. synlig vand pumpes væk og der tørres op. Derefter måles fugtniveau på vægge og gulv. Ud fra målingerne vurderes der en tørretid med affugter. Rummet rengøres efter endt udtørring og løsøre sættes retur. Ved skader på gulvbredder, gipsvægge eller lign. fjernes disse opfugtede byggematerialer, hvis de ikke kan udtørres. Derefter genopbygges de efter udtørring.

Hvis ikke en vandskade bliver håndteret korrekt kan der opstå skimmelsvamp.

Fugt

Vores bygninger udsættes i det daglige for vejr og vind. Når klimaskærmen virker efter hensigten og effektivt leder vandet væk fra konstruktionerne, opstår der normalt ikke problemer. Men når vandet finder vej gennem utætheder i klimaskærmen, kan opfugtninger af konstruktionerne forekomme. Ved opfugtning af konstruktionerne er der øget risiko for svampeangreb, af trænedbrydende svampe og skimmelsvamp. Det sker når fugtigheden i konstruktionen bliver for højt og det vil på sigt føre til nedbrydelse af konstruktionen og dårlig indeklima. Skimmelsvamp kan også vokse i vores bygninger, når fugtniveauet bliver for højt. Skimmelsvampe vokser primært i overfladen og er ikke bygningsnedbrydende. Da skimmelsvamp ikke er bygningsnedbrydende er den ikke decideret farlig for bygningen, men vækst af skimmelsvamp i boligen, kan blive et problem i forhold til indeklimaet.

Fugtproblemer i bygninger kan skyldes andet end en utæthed i klimaskærmen. F.eks. utæt vandrør, konstruktionsfejl, kuldebroer, mangelfuld ventilation, dårlig vedligeholdelse og beboer adfærd.

Utætheder på vandførende installationer kan typisk give større skjulte fugtskader. Vandet kan trænge ind i alle hulrum og bygningens konstruktioner. Særligt beton og tegl kan indeholde større mængder vand. Større skader af denne art, kan tage rigtig lang tid, uger/måneder at udtørre. Terrændæk kan være særligt udfordrende og nogle gange umuligt at udtørre på økonomisk forsvarlig vis.

Der kan i krybekældre opstå frugtproblemer, når ventilationsåbninger til krybekælderen lukkes/blokeres, herved bliver bortventilering af grundfugt reduceret og vi får derved et forhøjet fugtniveau i krybekælderen. Hvis man ønsker at efterisolere sin krybekælder, bør man gøre dette i samarbejde med en byggeteknisk rådgiver, da en efterisolering vil ændre fugt balancen i krybekælderen. Dette kan medføre problemer med indeklimaet og skimmelsvamp. Nedslidte tagbelægninger kan også udgøre en større risiko for fugtproblemer. Dette ses ofte på større skader på flade tage. Når tagpappen bliver utæt, eller der er dårlig vedligeholdte skot og tagrender, kan det give følgeskader når murværk og fundamenter opfugtes.

Dårlig ventilation og udluftning kan i dårligt isolerede bygninger også give fugtproblemer i form af kondens på kolde ydervægge.

Det er vigtig at få klarlagt skadesomfang og hurtigst muligt få igangsat udtørring inden der opstår svampeangreb.

Målemetoder

Non-destruktiv måling af fugt foretages med Trotec og Gahn måleudstyr. Det er altid en opstartsløsning til at finde fugtniveauet. Vi anbefaler altid en destruktiv måling af betondæk, som en afsluttende dokumentation.

Destruktiv måling af fugt gør det muligt at tidssætte og igangsætte korrekt affugtning. Vores destruktive prøver analyseres af eksterne leverandør, for at forstørre troværdigheden.

Alle udtørrings opgaver dokumenteres med fugtrapport.

Entreprise affugtning

Større besparelser og effektivitet ved nybyggerrig. Entreprenøren bør altid have interesse i at få udtørret nybyggerriget korrekt og effektiv, således at nye bygningsdele, såsom trægulv og maling ikke bliver ødelagt af fugt fra bygningen. Bygningsservice Danmark udfører bygningsudtørring i alle former for bygninger, lige fra det lille parcelhus til store etageejendomme. Vi har specialiseret os i forsigtig og korrekt udtørring af fredede bygninger.

Hvis du har spørgsmål, så brug formularen her, så kontakter vi dig snarest:

*Krævet information.
Navn: *
Email: *
Telefon:
Emne: *
Besked: *